Ҳодисаҳо ва воқеаҳои соли 2013

Январ-июл Хотимаи  Лоињаи ICCO «Барномаи рушди дењот дар Тољикистон»,  солњои 2011-2013
Январ Гузаронидани аудити берунї тавассути ширкати «Грант-Тортон» барои соли 2012
Март Бастани созишнома дар бораи њамкорї бо лоињаи GIZ Шартњои тахминї (рамочные условия) ва маблаѓгузорї барои рушди бахши хусусї дар Тољикистон барои солњои 2013-2015
Апрел,

Июл,

Октябр

Додани рейтинги баланд доир ба натиљањои молиявию иќтисодии ташкилот аз тарафи Бонки миллии Тољикистон
Май-июн Иштирок дар Конфронси њамасолаи Маркази байналмилалии маблаѓгузории хурд дар Черногория  ва  дар љаласаи Бонки Исломии Рушд оид ба маблаѓгузории хурд дар Душанбе
Феврал-июн Гузаронидани раъйпурсї дар байни мизољон оид ба мавзўи «Бањодињї ба сифати хизматрасонињо ва муайян кардани талабот ба хизматрасонињои «Боварї ва Њамкорї». Љойгиркунии натиљањои раъйпурсї дар сомонаи www.bovari.tj
Август Ду корманд соњиби сертификатсияи байналмилалии риск – менељерони  GARP\IFC (ИМА) гардиданд
Август Сармоя ба сатњи 1,2 млн. доллари ИМА, дороињо – 3,8 млн. доллари ИМА расиданд
Август Гранти дуюми DFID\UNDP тибќи  натиљањои мониторинги татбиќи лоиња ба сармояи ЉСП ТАЌХ «Боварї ва Њамкорї» табдил ёфт
Август Ба воситаи ЉСК «Агроинвестбонк»  иштирок дар татбиќи Лоињаи Бонки  Осиёии Рушд  – «Рушди ноњияњои пахтакор»  тавассути ТМХ-и  Тољикистон, солњои 2013-2016
Сентябр Гузаронидани бањодињии институтсионалии берунї аз тарафи Triple Jump, Хазинаи Ќазоќистону Тољикистон KTF, KFW
Сентябр ТАЌХ «Боварї ва Њамкорї» дар ќатори 10  ТМХ-и бузурги Тољикистон
Сентябр Мањсулоти нав – ќарздињии синдикативии хурд ба намояндагони соњибкории хурду миёна дар якљоягї бо ТМХ тањия ва эълон карда шуд
Сентябр Фарогирии љуѓрофї дар давоми сол 58 ноњияву шањрњои кишвар ва ё 85% тамоми минтаќањоро ташкил дод. Бо хизматрасонињо ќариб 20 њазор ќарзгирони мустаќим дар як сол, аз љумла 43% занон фаро гирифта шуданд
Сентябр Дуюмин бањодињии рейтингии ТМХ – шарикон ва таъсири њамкорї гузаронида шуд.

Мукофотонидани  7 шарик барои натиљањои бадастоварда

Сентябр Чорумин вохўрии анъанавии роњбарони ТМХ –мизољон
Октябр Иљрои фармоиш оид ба созишномаи пудратии ѓайриасосии Лоињаи UNDP\DFID ва хизматрасонї ба ду ТМХ-и вилояти Суѓд дар солњои 2013-2015
Октябр Сандуќи дороињои «Боварї ва Њамкорї» ба њаљми 3 млн. доллари ИМА расид
Ноябр Бастани созишнома бо ширкати аудиторї дар бораи гузаронидани аудити дохилї дар ташкилот (аутсорсинг)
Сентябр Пардохти дивидентњои аввалин барои соли 2012 ба сањомон
Ноябр Гирифтани ќарзи дуюми байналмилалї тавассути воситањои Oxfam\Novib аз Triple Jamp
Декабр Бастани созишнома дар бораи ташкили фонди гардиш дар якљоягї бо Лоињаи Бонки Умумиљањонї ва Кумитаи љавонон, варзиш ва сайёњии назди Њукумати Љумњурии Тољикистон оид ба рушди соњибкорї дар байни љавонон
Декабр Паст шудани меъёрњои фоизї оид ба захирањои TJ ва Хазинаи дастгирии соњибкорї дар байни љавонон барои ТМХ- шарикон дар соли 2014
Декабр Дар соли 2013 зиёда аз 2,6 млн. доллари  ИМА захирањои нав љалб карда шуданд
Декабр Аз ибтидои фаъолият 125 ќарз аз маблаѓи 8,5 млн. доллари ИМА ва ё зиёда аз 40 млн. сомонї ба 21 ТМХ дода шуд.